Przejdź do treści

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy dla szkół ponadgimnazjalnych

 

      Dnia 18.09.2018r. w naszej szkole odbył się Etap I szkolny VII edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Wzięło w nim udział 22 uczniów z zawodów technik ekonomista (9os.) i technik informatyk (13os.). Do etapu II okręgowego, który odbędzie się 2.10.2018r. o godz. 9.00, na 704 uczestników zakwalifikowało się 16 osób z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie.

     Olimpiada organizowana jest przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, współorganizatorem jest Politechnika Białostocka, a partnerami: Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Barbary Kudryckiej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Biuro Karier Politechniki Białostockiej, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „Innovatione”, Podlaski Klub Biznesu.

 

      Zawody pierwszego i drugiego stopnia Olimpiady polegają na przystąpieniu do rozwiązania testu on-line składającego się z 50 zadań jednokrotnego wyboru, punktowanych 0-1. a) za wykonanie testu można uzyskać maksymalnie 50 pkt; b) czas przeznaczony na wykonywanie zadań z testu jest równy 40 minut; c) wyniki uzyskane za wykonanie zadań testu rejestrowane są on-line.

     Celem Olimpiady jest: 1) innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, realizowane poprzez a) uzupełnienie realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych procesu kształcenia w zakresie problematyki krajowego i europejskiego rynku pracy, b) doskonalenie umiejętności poruszania się na krajowym oraz europejskim rynku pracy, z uwzględnieniem zmienności i konkurencyjności tego rynku, w tym doskonalenie zdolności uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu, c) propagowanie działań polegających na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i finansowemu (m.in. aktywne formy poszukiwania pracy, mobilność zawodowa) d) pogłębianie wiedzy nt. europejskiego rynku pracy 2) popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach, 3) rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, poszerzanie ich wiedzy o zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wy-korzystania tej wiedzy, 4) popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu), którymi można posłużyć się przy ugodowym rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca-pracownik.

     Organizatorzy jak również rada pedagogiczna szkoły gratuluje wygranym i życzy szczęścia na etapie okręgowym.

Szkolny Komitet Olimpiady

Justyna Szewiak-Puch

Katarzyna Piotrowska