Przejdź do treści

Projekt "Dziś stażysta jutro pracownik"

Projekt „Dziś stażysta jutro pracownik”

Projekt „Dziś stażysta jutro pracownik” o  numerze projektu RPPD.03.03.01-20-0180/18 realizowany  w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. 

W ramach projektu wsparciem objętych będzie 45 uczniów i 3 nauczycieli kształcenia zawodowego w szkole.

 

Główne realizowane zadania to: 

  • kursy i szkolenia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy,

  • realizacja ponadprogramowych staży uczniów ZST w Czartajewie,

  • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji i służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,

  • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów zawodowych uwzględniające potrzeby uczniów.

Dodatkowo realizowane będzie wsparcie kadry dydaktycznej poprzez zajęcia i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Rezultaty projektu:

Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z ZST w Czartajewie.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 - 30.11.2020 roku

Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestnictwa!!!

Dyrektor ZST, Alfred Bajena

Harmonogram na najbliższe miesiące:

1. Kurs z diagnostyki pojazdów:

 2. Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branży elektrycznej:

3. Wizyta studyjna w Parku Naukowo-Technicznym w Białymstoku:

 4. Realizacja 16 staży zawodowych, m.in. w przedsiębiorstwie PLUM oraz w Białostockim Parku Naukowo-Technicznym