Przejdź do treści

Lista kandydatów do klas I technikum

Dyrektor Zespołu Szkół uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13. lipca 2018 roku została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I.

Lista znajduje się do wglądu w budynku Szkoły.

 

Uczniowie klas I technikum we wrześniu 2018 roku rozpoczną naukę w niżej wymienionych zawodach:

 1. technik handlowiec

 2. technik informatyk

 3. technik ekonomista

 4. technik usług fryzjerskich

 5. technik elektryk

 6. technik mechanik

Dyrektor ZST, Alfred Bajena
 
W zakładce PODRĘCZNIKI (górny panel strony) można zapoznać się z wykazem podręczników na rok szkolny 2018/19.

Terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019

Terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim:

 • do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia - załącznik nr 1;

 • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - załącznik nr 2;

 • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - załącznik nr 3.

 

Będziemy prowadzić nabór na niżej wymienione kierunki kształcenia zawodowego w TECHNIKUM dla młodzieży na podbudowie gimnazjum. 

kierunek kształcenia  ulotka informacyjna   prezentacja zawodu 
 1) technik handlowiec    
 2) technik informatyk    
 3) technik organizacji reklamy    
 4) technik ekonomista  
 5) technik usług fryzjerskich    
 6) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej     
 7) technik elektryk    
 8)  technik mechanik    

 

Wzór podania (pobierz.doc)

Wzór podania (pobierz.pdf)

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/19 w ZST w Czartajewie

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZYCH IM. W. ST. REYMONTA
W CZARTAJEWIE na rok szkolny 2018/19

 1.      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);

 2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60 ze zm.);

 3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);

 4.      Zarządzenie Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

 ZASADY OGÓLNE

 1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej.

 2.      Kandydat ma do wyboru nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne, w których pragnie podjąć naukę. Możliwe jest wybranie dowolnej liczby oddziałów kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach, które zgodnie z wyborem kandydata są umieszczane na liście preferencji o ustalonej przez niego kolejności.

 3.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2017 roku.

 4.      Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli w żadnym ze wskazanych oddziałów nie uzyska liczby punktów zapewniających przyjęcie.

 5.      Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego mogą być składane przez kandydata w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej przez dyrektora gimnazjum, którą ukończył kandydat.

 6.      W terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, kandydaci składają w szkole ponadgimnazjalnej następujące dokumenty:

 a)      wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,

 b)      świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 c)      2 zdjęcia, dodatkowe dokumenty (tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata):

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz art. 149 ust. 4, 5 i 7, art. 155 ust. 4, 5 i 7, art. 165 ust. 3, 4 i 6, art. 187 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.) w związku z art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim:

 1. do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
 2. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
 3. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych– stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.