Przejdź do treści

Harmonogram egzaminów semestralnych (semestr IV)

09 czerwca 2019 (niedziela):

  1. Podstawy prawa pracy (egzamin pisemny),

  2. Podstawy prawa cywilnego (egzamin ustny),

  3. Podstawy finansów publicznych (egzamin ustny);

16 czerwca 2019 (niedziela):

  1. Podstawy prawa administracyjnego (egzamin pisemny),

  2. Postępowanie w administracji (egzamin praktyczny).


 28 czerwca 2019 r. (piątek, godz. 9.00) - posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji końcowej słuchaczy Szkoły Policealnej.

Na klasyfikację końcową składają się:

  • semestralne  oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalone w semestrze programowo najwyższym,

  • semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.


Złożenie wypełnionych indeksów w sekretariacie szkoły do 27 czerwca 2019, godz. 10.00,

Wyprowadzenie przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania - do 27 czerwca 2019, godz. 10.00

W sytuacji, w której słuchacz nie będzie ubiegał się o zastosowanie trybu uzyskania oceny wyższej od przewidywanej, proszę o złożenie indeksu po zamknięciu sesji egzaminacyjnej, tj. w dniach 17-18 czerwca 2019r.

Dyrektor ZST