Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Tomasz Szulc, sekretariat@zst.czartajew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856552870. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek szkoły, Czartajew, ul. Długa 130
Do budynku prowadzą trzy wejścia do budynku: wejście główne od ulicy Długiej, wejście od strony parkingu i wejście od strony boiska wielofunkcyjnego. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od stronu parkingu z możliwością bezproblemowego wjazdu na parter budynku. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne, dostęp do piętra jest niemożliwy z powodu bariery w postaci schodów. Schody w budynku i przed wejściem głównym zaopatrzone są w poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Na parkingu wyznaczono miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek internatu, Czartajew, ul. Długa 130A
Do budynku internatu można dostać się poprzez 5 wejść: wejście główne od strony szkoły, wejście od strony świetlicy, wejście od strony małej sali gimnastycznej, wejście przez warsztaty szkolne, wejście od szczytu budynku. Żadne z wejść nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach z powodu bariery w postaci schodów. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, można skorzystać z miejsca wyznaczonego na parkingu szkolnym.