Przejdź do treści

Rozdanie świadectw

Świadectwa ukończenia szkoły policealnej

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną

zaprasza absolwentów Szkoły Policealnej po odbiór świadectw ukończenia Szkoły

w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00. (sala nr 6)

 
Dyrektor ZST, Alfred Bajena

Harmonogram egzaminów semestralnych (semestr IV)

09 czerwca 2019 (niedziela):

  1. Podstawy prawa pracy (egzamin pisemny),

  2. Podstawy prawa cywilnego (egzamin ustny),

  3. Podstawy finansów publicznych (egzamin ustny);

16 czerwca 2019 (niedziela):

  1. Podstawy prawa administracyjnego (egzamin pisemny),

  2. Postępowanie w administracji (egzamin praktyczny).


 28 czerwca 2019 r. (piątek, godz. 9.00) - posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji końcowej słuchaczy Szkoły Policealnej.

Na klasyfikację końcową składają się:

  • semestralne  oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalone w semestrze programowo najwyższym,

  • semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.


Złożenie wypełnionych indeksów w sekretariacie szkoły do 27 czerwca 2019, godz. 10.00,

Wyprowadzenie przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania - do 27 czerwca 2019, godz. 10.00

W sytuacji, w której słuchacz nie będzie ubiegał się o zastosowanie trybu uzyskania oceny wyższej od przewidywanej, proszę o złożenie indeksu po zamknięciu sesji egzaminacyjnej, tj. w dniach 17-18 czerwca 2019r.

Dyrektor ZST

Informacja o egzaminie A.68

Egzamin zawodowy
      -część praktyczna odbędzie się 17 czerwca o godz. 9.00 (czas trwania 180 min)
      -część pisemna (teoretyczna) odbędzie się 18 czerwca o godz 10.00 (czas trwania 60 min)
Na egzamin proszę zgłosić się 30 min wcześniej.
 
Każdy zdający w części pisemnej i praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę. 

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Więcej informacji w informatorze na stronie CKE:

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z089_334306_tadm_popr.pdf

Zachęcam również do rozwiązywania testów i zadań praktycznych:

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-a68/

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/kwalifikacja-a68

https://www.egzaminzawodowy.info/download-kat-69.html

Katarzyna Piotrowska

Informacja dot. zajęć z 9 i 10 lutego z dr Pietraszewskim

Zajęcia z dr Jackiem Pietraszewskim z 9 i 10 lutego 2019 r.

zostaną zrealizowane 15 i 16 czerwca 2019 r.

wicedyrektor ZST, Marta Jakimiuk