Przejdź do treści

Reforma kształcenia zawodowego

Zmiany w przepisach dotyczące kształcenia zawodowego

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622) będzie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 w:
 • klasach I branżowej szkoły I stopnia;

 • klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum;

 • semestrach I szkoły policealnej.

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

 

 1. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w dotychczasowych przepisach tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 poz. 2094), będzie się stosować:

a) w roku szkolnym 2017/2018:

 • w klasach II–III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia do czasu zakończenia kształcenia;

 • w klasach II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum;

 • w semestrach II–V szkoły policealnej;

b) w roku szkolnym 2018/2019:

 • w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w semestrach IV i V szkoły policealnej;

c) w roku szkolnym 2019/2020:

 • w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

Podstawa prawna: art. 286 i art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860) będzie stosowane:

a) od 1 września 2017 r. :

 • w klasach I branżowej szkoły I stopnia;

 • w klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum;

 • w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

b) od 1 września 2019 r.:

 • w pięcioletnim technikum

c) od 1 września 2020 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia.

Podstawa prawna: art. 276, 277 ust.1, 278, 279, 280, 282, ust. 1, 284, 285 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą ją kontynuowali w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia tj. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna: art. 282 ust.2, 283  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703) zacznie obowiązywać:

a) od 1 września 2017 r.:

 • w branżowej szkole I stopnia  dla uczniów będących absolwentami gimnazjum (załącznik 7);
 • w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, (załącznik nr 9);
 • w szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej); (załącznik nr 12, 17, 18);

b) od 1 września 2019 r.:

 • w pięcioletnim technikum (załącznik nr 5);
 • w branżowej szkole I stopnia dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych (załącznik 8);

c) od 1 września 2020 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia (załącznik nr 10);

d) od 1 września 2022 r.:

 • w branżowej szkole II stopnia dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej (załącznik nr 11)

Podstawa prawna: art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z późn. zm.) stosuje się do czasu zakończenia kształcenia:

1) w dotychczasowym czteroletnim technikum (klasy I–IV);

2) dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia (klasy II–III);

3) w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II–V szkoły policealnej;

4) w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej.

Podstawa prawna: art. 291 ust. 2 ,3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.