Przejdź do treści

Nabór do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Terminarz rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

3. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o  wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca

do  4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

4. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z  ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

5. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. 

do 14 sierpnia 2020 r.

8. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu1

od 13 sierpnia

do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.

- do godz. 14.00

10. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o  liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

11. 

Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 20  sierpnia 2020 r.

1 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.