Przejdź do treści

Nabór na staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i mechanicznej w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”


     OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

     Ogłaszamy nabór na staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i mechanicznej w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych w sekretariacie szkoły

od 02.12.2019 r. do 12.12.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy nauczyciela,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.zgoda na udostępnienie wizerunku.

Nabór uczniów na szkolenie z administrowania siecią komputerową

     Ogłaszamy nabór dla uczniów klas II-IV w zawodzie technik informatyk w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 "Szkolenie z administrowania siecią komputerową" (30 godzin). Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

 Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie rodzica,
4.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
5.zgoda na udostępnienie wizerunku.

Nabór na szkolenia dla nauczycieli zawodu w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”

     Ogłaszamy nabór dla nauczycieli zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie na szkolenia w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:
1. Kurs z grafiki komputerowej z pakietem Corel dla 3 nauczycieli nauki zawodu (kurs 25 godzinny);
2. Kurs z zakresu klimatyzacji samochodowej dla 2 nauczycieli nauki zawodu (kurs 10 godzinny);
3. Kurs z zakresu diagnostyki czujników silnika i nadwozia dla 2 nauczycieli nauki zawodu (kurs
8 godzinny);
4. Kurs z platform e- learningowych jako narzędzie wspierające edukację dla 3 nauczycieli nauki zawodu (kurs 25 godzinny).
Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

     Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy nauczyciela,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.zgoda na udostępnienie wizerunku.

Wakacyjne staże zawodowe elektryków, informatyków i mechaników

W okresie od 1 lipca do 26 lipca 2019 r. w Białymstoku 16 uczniów naszej szkoły odbywało ponadprogramowe staże zawodowe, realizowane w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik". Programem byli objęci uczniowie z technikum w zawodzie technik elektryk (3 os.), technik mechanik (3 os.) i technik informatyk (10 os.).

Młodzież miała zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz przejazd z Czartajewa do Białegostoku i z powrotem. Uczniowie otrzymali również miesięczne bilety autobusowe aby mogli dojeżdżać do miejsc odbywania stażu. 

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwało dwóch opiekunów, którzy wraz z koordynatorem projektu byli do dyspozycji młodzieży i służyli im pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Uczestnicy odbywali staż w 5 przedsiębiorstwach/ instytucjach:

-Plum Sp. zo.o.- technik elektryk,

-Supon Sp. zo.o.- technik mechanik,

-Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku- 3 uczniów technik informatyk,

-Sąd Rejonowy w Białymstoku (wydział informatyki i gospodarczy)- 3 uczniów technik informatyk,

-Białostockie Centrum Onkologii (dział informatyki)- 4 uczniów technik informatyk.

 Uczestnicy staży wyjazdowych otrzymali zaświadczenia o odbyciu stażu oraz stypendia.

Dzięki wakacyjnym stażom uczniowie podnieśli swoje kompetencje, rozwinęli umiejętności praktyczne, zdobyli dodatkowe doświadczenie zawodowe jak również zwiększyli swoje szanse na rynku pracy.

Projekt "Dziś stażysta jutro pracownik" - rekrutacja uczestników

W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” skierowanego do uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie prowadzona jest rekrutacja na:

       - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla klas maturalnych (dotyczy klas o profilu technik informatyk, technik mechanik i technik elektryk),
       - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas maturalnych (dotyczy klas o profilu technik informatyk, technik mechanik i technik elektryk),
          - Zajęcia pozalekcyjne z informatyki(dotyczy uczniów z klas o profilu technik informatyk).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa zostały podane w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie, który się znajduje w plikach do pobrania na niniejszej stronie. W najbliższym czasie odbędą się również spotkania informacyjno – organizacyjne dla uczestników.

Harmonogram rekrutacji:

  • 05.09.2019 r.– 16.09.2019 r. (Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (do pobrania w plikach poniżej oraz sekretariacie szkoły)
  • 17.09.2019 r. – Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej
  • 18.09.2019 r. – Ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników wraz z listą rezerwową
  • 20.09.2019 r.– Procedura odwoławcza

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie
  4. Deklaracja uczestnictwa.
  5. Oświadczenie uczestnika projektu.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku ucznia na niekomercyjne potrzeby projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”.