Przejdź do treści

Rekrutacja uczniów na staże ponadprogramowe u pracodawców

 Uwaga! Ogłaszamy rekrutację uczniów na staże ponadprogramowe u pracodawców w Białymstoku w ramach projektu "ElektroIT", Zadanie 2- „Realizacja 20 ponadprogramowych staży/praktyk zawodowych przez uczniów ZST w Czartajewie w roku 2022”. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły. Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 04.04.2022r.- 22.04.2022r.

Dokumentacja rekrutacyjna:

Formularz zgłoszeniowy "ElektroIT" 

Deklaracja uczestnictwa "ElektroIT"

Oświadczenie rodzica "ElektroIT"

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych "ElektroIT"

Oświadczenie - wizerunek ucznia "ElektroIT"

Staże u pracodawców

    W związku z realizacją projektu „ElektroIT” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0220/19 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w dniach 24-28.01.2022r. sześciu nauczycieli kształcących w branżach: fryzjerskiej, mechanicznej, informatycznej i elektrycznej uczestniczyło w 40 godzinnym stażu u pracodawców poszczególnych zawodów. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z przedsiębiorcami.

Rekrutacja dla nauczycieli kształcenia zawodowego (informatyk, elektryk, mechanik, fryzjer) w ramach projektu "ElektroIT" na staże/praktyki zawodowe

fundusze europejskie

Uwaga!
Ogłaszamy rekrutację dla nauczycieli kształcenia zawodowego (informatyk, elektryk, mechanik, fryzjer) w ramach  projektu "ElektroIT" na staże/praktyki zawodowe, realizowane w ramach Zadania 3 - "Realizacja 6 staży/praktyk zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZST w Czartajewie".

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 01.12.2021r.- 15.12.2021r.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zawodzie technik informatyk i technik elektryk

fundusze europejskie

Uwaga!
Ogłaszamy rekrutację w ramach  projektu "ElektroIT" na dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów (klasy II-IV w zawodzie technik informatyk i technik elektryk) realizowane u pracodawców w Białymstoku, Zadanie 4 "Współpraca ZST w Czartajewie z otoczeniem społeczno - gospodarczym poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy".

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 01.12.2021r.- 15.12.2021r.

Czytaj więcej...

Zajęcia z programowania na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT”

zajęcia z programowania UwB     W dniu 19 listopada 2021 r. grupa dwudziestu uczniów klas technikum informatycznego z ZST w Czartajewie po raz kolejny uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z programowania zorganizowanych przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT”. Zajęcia prowadził pan Andrzej Stasiewicz - Wykładowca Instytutu Informatyki U w B.

     Po zajęciach uczestnicy wyjazdu zostali ugoszczeni obiadem w Restauracji „Pieprz i Wanilia” na Kampusie Uniwersytetu. Przed wyjazdem w drogę powrotną uczniowie zwiedzili też Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy.

Czytaj więcej...