Przejdź do treści

Projekt Edukacja EOG

projekt norweski - logo

 O Programie

Program Edukacja korzysta z dofinansowania o wartości ok. 20 mln euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Celem programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, w obszarze edukacji.  W dążeniu do celu, duży nacisk położony jest na edukację włączającą, zarządzanie w edukacji oraz kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie skutecznego systemu organizacji praktyk zawodowych w szkole z wykorzystaniem platformy obsługi staży zawodowych opartej o internetową platformę szkoleniowo-ewaluacyjną.  Ważne z punktu widzenia celu projektu będzie jak najlepsze dostosowanie rezultatów do oczekiwań rynku pracy, możliwości organizacyjnych szkoły oraz wymagań stawianych przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia, w tym podstawę programową kształcenia w Technikum i Szkołach Branżowych.

link do strony MF EOG: eeagrants.org

Po angielsku: The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway under the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism with a grant of approximately EUR 20 million.
 
The aim of the program is to reduce economic and social differences within the EEA and to strengthen bilateral relations between Poland and Iceland, Liechtenstein and Norway in the field of education. In pursuit of the goal, great emphasis is placed on inclusive education, management in education and vocational education and training.
 
The aim of the project is to develop an effective system of organizing apprenticeships at school with the use of an apprenticeship service platform based on an online training and evaluation platform. From the point of view of the project’s objective, it will be important to adjust the results to the expectations of the labor market, the organizational capacity of the school and the requirements of relevant laws and regulations, including curriculum of education at the Technical Schools.