Przejdź do treści

Statut i regulaminy

 Statut:

Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2021/22 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z dnia 21 czerwca 2022 r.) - tekst ujednolicony z 21.06.2022 r.

Załączniki do Statutu:

Załącznik nr 1 - Wewnątrzszkolny system oceniania w szkole policealnej (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 08.02.2018 r.)


Regulaminy:

  1. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  2. Regulamin internatu -załącznik nr 3 do Uchwały Nr 5/2018/19 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta z dnia 20.12.2018 r.) - tekst ze zmianami z 20.12.2018 r.

  3. Regulamin uczniowski.

  4. Regulamin boiska wielofunkcyjnego.

  5. Regulamin stadionu lekkoatletycznego.

  6. Regulamin wycieczek z dnia 16 kwietnia 2019 r.

  7. Regulamin BHP z dnia 27 listopada 2018 r.

  8. Regulamin praktycznej nauki zawodu.
  9. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego.


Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.


Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia skażeniami w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Sposób ogłaszania i odwoływania alarmów w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie