Przejdź do treści

RUSZA PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

     We wrześniu 2019 r. nasza szkoła podjęła współpracę z Fundacją Świętego Mikołaja realizującą program „Stypendia Św. Mikołaja”, którego celem jest pomoc najbardziej zaangażowanym i najzdolniejszym uczniom przez fundowanie stypendiów. Stypendyści wybrani zostaną przez komisję stypendialną pracującą w szkole w oparciu o regulamin. Fundusze zebrane w tym roku szkolnym zostaną przekazane uczniom w formie stypendiów w przyszłym roku.

    Trudna sytuacja materialna stanowi poważną barierę w rozwoju edukacyjnym zdolnych uczniów. Szkoła rozpoczęła współpracę z Fundacją w zakresie programu stypendialnego, aby umożliwić wsparcie naszym zdolnym uczniom w postaci comiesięcznego stypendium. Za każde zgromadzone na naszym subkoncie 500 złotych Fundacja dopłaca 250 złotych.

Kryteria przyznawania stypendiów:

Uczeń może ubiegać się o przyznanie stypendium, jeśli:

  1. Spełnia kryteria formalne: miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów wypełnionego zgodnie z Zasadami dokumentowania i obliczania dochodu.
  2. Uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż 4,0 w szkole ponadpodstawowej. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku.
  3. Złożył kompletny (z załącznikami) i podpisany Wniosek w wymaganym w regulaminie terminie.

 

Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące

kryteria merytoryczne:

Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2019 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, pełnienie funkcji w organizacjach harcerskich, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. występ na koncertach charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie)

Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2019 r.)

 

Za każde kryterium merytoryczne Komisja przyznaje punkty: za kryterium nr 1 – maksymalnie 5 punktów, za kryterium nr 2 – maksymalnie 5 punktów, przy czym stosowana jest następująca punktacja: Kryterium nr 1 (działalność na rzecz społeczności): liczbę punktów (maksymalnie 5) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę należy brać nie tylko charakter zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane powinno być zaangażowanie poza terenem szkoły, które z zasady jest trudniejsze.

Kryterium nr 2 (osiągnięcia): liczbę punktów (maksymalnie 5) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im więcej osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym więcej punktów.

Uczeń, który otrzymał w podsumowaniu mniej niż 6 punktów, nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium w ramach Programu.

 Komisja decyduje o wadze poszczególnych punktów znając sytuację i możliwości poszczególnych uczniów oraz nie porównując ich z rówieśnikami innych szkół.

Szczególne przypadki: W szczególnych przypadkach Komisja ma prawo przyznać stypendium uczniowi, który nie spełnia równocześnie wszystkich kryteriów formalnych (np. ze względu na wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach). Fundacja ma prawo zażądać uzasadnienia decyzji Komisji stypendialnej. W takiej sytuacji Koordynator szkolny ma obowiązek przedstawić Fundacji uzasadnienie decyzji drogą mailową w ciągu 7 dni od zażądania uzasadnienia.

W szczególnym przypadku gdy szkoła ma zebrane na Subkoncie środki odpowiednie aby przyznać stypendium, a wśród uczniów brakuje takich spełniających formalne kryterium dochodowe, Komisja kierując się dobrem uczniów ma prawo przyznać stypendium uczniowi o wyższych dochodach netto na członka rodziny niż 1500 zł netto na osobę w rodzinie. Fundacja ma prawo zażądać uzasadnienia decyzji Komisji stypendialnej. W takiej sytuacji Koordynator szkolny ma obowiązek przedstawić Fundacji uzasadnienie decyzji drogą mailową w ciągu 7 dni od zażądania uzasadnienia.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wspieranie naszego programu stypendialnego. Darowizny można wpłacać za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez przycisk „WSPIERAM SZKOŁĘ

Wszystkie zebrane przez nas pieniądze przeznaczane będą  na stypendia dla uczniów naszej szkoły!!!