Przejdź do treści

Nowy termin Zjazdu

Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Absolwentów w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły informuje, że Zjazd zostaje przeniesiony na 4-5 czerwca 2022r.

Przyjdzie taki dzień, że znów spotkamy się!

     Historia Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie zaczyna się w roku 1955, kiedy to na bazie miejscowego Gospodarstwa Rolnego utworzono Państwowe Technikum Rolnicze, a jego dyrektorem został inż. Michał Zawistowski.

Pierwsza i przez wiele lat jedyna taka szkoła w powiecie siemiatyckim powstała staraniem miejscowych władz oraz Oddziału Oświaty Rolniczej. Przed rokiem 1955 najbliższa placówka tego typu znajdowała się w Białymstoku.

Zajęcia klasy pierwszej, do której zgłosiło się 47 uczniów, rozpoczęły się we wrześniu w małym, dwuizbowym drewnianym budynku, zbudowanym przed wojną w 1931 roku z inicjatywy gminy, na placu ofiarowanym przez pana Stanisława Wołka, właściciela majątku w Czartajewie. Dom, przeznaczony dawniej na małą Szkołę Powszechną dla dzieci folwarcznych, stał się od połowy lat 50. miejscem kształcenia zawodowego dla wielu pokoleń mieszkańców Czartajewa i okolic. Dzisiaj budynek ten możemy zobaczyć jedynie na zdjęciach.

Pierwszy internat, wybudowany w latach 1950/51 z przeznaczeniem na biuro gospodarstwa pomocniczego, mieścił się w baraku z płyt trzcinowych.

Do nowo powstałej szkoły co roku przybywała młodzież w liczbie około czterdziestu pięciu uczniów, zaistniała więc potrzeba budowy nowego internatu, który oddano do użytku ostatecznie w roku 1961. Był to również rok, w którym po raz pierwszy 18 abiturientów szkoły przystąpiło do egzaminu maturalnego. Funkcję dyrektora szkoły pełnił wówczas mgr inż. Feliks Robak.

Ze względu na duże zainteresowanie lokalnego środowiska szkołą w Czartajewie konieczne stało się stworzenie bogatszej oferty kształcenia. W tym celu powołano dodatkowo 3-letnie Technikum Rolnicze, a w dwa lata później powstało 5-letnie Technikum Hodowlane. Bazę praktycznej nauki zawodu wciąż stanowiło dla wszystkich typów technikum Gospodarstwo Rolnicze. Stwarzało ono doskonałe warunki do zdobywania praktycznych umiejętności z zakresu hodowli zwierząt, uprawy roślin czy mechanizacji.

Czytaj więcej...