Statuty:

Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

Statut Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie


Regulaminy:

  1. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  2. Regulamin uczniowski.

  3. Regulamin boiska wielofunkcyjnego.

  4. Regulamin stadionu lekkoatletycznego.

  5. Regulamin internatu.

  6. Regulamin wycieczek.

  7. Regulamin BHP.

  8. Regulamin praktycznej nauki zawodu.

  9. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego.


Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.


Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia skażeniami w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Sposób ogłaszania i odwoływania alarmów w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie